Tom I

Tom I (wersja pdf)

Anna Chudzińska-Parkosadze (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Współczesne oblicza i dialog kultur rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej

Jurij Tkaczuk (Uniwersytet im. W, Stefanyka, Iwano-FrankowskЕнергетична політика Росії: інструменти впливу

Iwan Kowalow (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) Wpływ „czynnika rosyjskiego” na wybory prezydenckie oraz wydarzenia pomarańczowej rewolucji 2004 roku na Ukrainie

Marcin Gaczkowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Międzynarodowe działania Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w sprawie wydarzeń 1930 roku w Galicji Wschodniej

Olha Skorochod (Uniwersytetu Narodowego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Kijów) Перша спроба: прихід до влади більшовиків у Києві крізь призму сприйняття населення (січень–лютий1918 року)

Julia Kupidura (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)  Ukrainki w międzynarodowym ruchu feministycznym w la- tach 1918–1939

Anton Murawski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Религиозное восприятие действительности в прозе Б.К. Зайцева (напримерсеромана „Золотойузор”) 

Ryszard Kupidura (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Tożsamościowy koktajl w powieści Ireny Karpy „Freud by płakał”

Tomasz Rembecki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Prawosławny misjonizm Fiodora Dostojewskiego

Jagoda Kołodziejczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) W zawieszeniu. Portrety jurodiwych w powieściach Fiodora Dostojewskiego

Ewa Chmielewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Жизнь – стремление к смерти, стремление к траге- иди в контексте романа Л. Андреева „Дневник Сатаны”

Katarzyna Różycka (Uniwersytet Gdański, Gdańsk) Panteon naczelnych bogów słowiańskich w sonetach „Сла- вянскиебоги” Aleksandra Kondratjewa

Wojciech Bednarek (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) „Słowiańska tragedia” Sołżenicyna

Lidija Werbyćka (Uniwersytet im. I. Franki, Lwów) Натурфiлософська проблематика в поезiï Iвана Франка та Федора Тютчева

Olha Kazanowa (Uniwersytet im. I. Miecznikowa, Odessa) Василь Стефаник і польська література кінця ХІХ – по- чатку ХХ століття: аспекти художнього діалогу

Sofija Semenisowa (Uniwersytet im. I. Miecznikowa, Odessa) Поетика одноактної настроєво-символістської драми М. Жука, В. Товстоноса, Л. Пахаревського 

Dorota Rzeszewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) O zjawisku literatury rosyjsko-żydowskiej

Natalija Stachniuk (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów) Щоденник у колі художньо-документальних жанрів літератури

Ołena Sajkowśka (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów) Експериментальність українського роману 20-х років ХХ століття

Natalija Szwydka (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów) Емотивний рівень поезії та її вплив на читача (у тво- рахС.Жадана)

Hanna Szczepichina (Uniwersytet im. I. Miecznikowa, Odessa) Система часопросторових образів у поетичній збірці „Дириґент останньої свічки” Оксани Забужко

Dmytro Jesypenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów) Концепт: історія терміну, актуальність та перспективи у літерату рознавчихдослідженнях 

Małgorzata Stelmaszyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Zdania bezosobowe jako przejaw „niepoznawalnego” w językowym obrazie świata Rosjan. Na podstawie opowiadania Walentyna Rasputina„Втужеземлю…

Anna Rudyk (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów) Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu „Дальше ехать невозможно” i w ich polskich ekwiwalentach przekładowych

Lubow Bilinśka (Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatjuka, Tarnopol) Складен i назви у мiкротопонiмiï покуття

Olha Łużyćka (Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatjuka, Tarnopol) Структурно-словотвірні особливості мікротопонімії Бережанщини і Підгаєччини

Paulina Jędrasik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Словникові визначення поняття „моральність” та вибраних, утворених від нього слів, на матеріалі російськомовних та українськомовнихсловників

Gabriela Dudek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Какие факторы создают политический дискурс?

Jana Nowakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) Сатирический взгляд на русскую действительность художника XIX столетия – творчество Павла Андреевича Федотова (1815–1852)

Olga Gałecka (Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie, Lublin) Batlejka–ludowy teatr Białorusi 

Marija Czumak (Uniwersytet im. W. Karazina, Charków) Жiночi костюми Харкiвщини i Великопольщi як знаки етнокультури